หัวข้อข่าว

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561

การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)

การแข่งขันเกมซูโดกุ (SUDOKU GAME)

การประกวดร้องเพลง

การประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริกระดับอาเซียน

การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้