การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)

เผยเเพร่เมื่อ

ระเบียบการรับสมัครประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา

2. เงื่อนไขของการแข่งขัน
2.1 การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็นการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์และอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้
2.2 สถานศึกษาสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง 1 ทีม ๆ ละ 3 คน
2.3 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 15 นาที ต่อ 1 ทีม (รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการเตรียมอุปกรณ์)
2.4 วิธีดำเนินการแข่งขัน
– ผู้เข้าแข่งขันแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์บนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการ
– ผู้เข้าแข่งขันเตรียมการแสดงจำนวน 5 ชุดการแสดง พร้อมส่งรายงานการแสดงให้คณะกรรมการก่อนการตัดสิน จำนวน 1 ชุด(ตัวอย่างรายงานการแสดงดังเอกสารที่แนบ)
– ชุดการแสดงจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (งดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟหรือวัตถุไวไฟ)
– ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ทั้งนี้สามารถตกแต่งเครื่องแต่งกายโดยไม่ปกคลุมชุดนักเรียนได้

3. เกณฑ์การตัดสิน
3.1 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
– ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
– ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 20 คะแนน
– ความสามารถในการแก้ปัญหา 10 คะแนน
– ลำดับขั้นตอนในการแสดงมีความต่อเนื่อง 20 คะแนน
– ผู้ชมสามารถมองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน 20 คะแนน
3.2 การตัดสินเป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการ โดยพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

4. รางวัลแข่งขัน
4.1 ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
* ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับใบรับรองการแข่งขัน

5. กำหนดการแข่งขัน
วันที่แข่งขัน 16 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.30 เป็นต้นไป ดำเนินการแข่งขัน
เวลา 14.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน
สถานที่การแข่งขัน หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6. การสมัคร
ส่งใบสมัคร ในนามหัวหน้าสถานศึกษา พิมพ์ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นเรียน และชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม ให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) ไปยัง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ. สกลนคร 47000
หรือส่งมาที่ e-mail: pui_nate@hotmail.com หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 สิงหาคม 2561 (ยึดตามไปรษณีย์ต้นทาง )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0 4297 0030 โทรสาร 0 4297 0029 หรือจากเว็บไซต์ http://sci.snru.ac.th

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยในการจัดชุดการแสดงที่คาดว่าน่าจะเป็นอันตรายสามารถประสานติดต่อได้ที่
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ โทร 08 0198 6556