การแข่งขันเกมซูโดกุ (SUDOKU GAME)

เผยเเพร่เมื่อ

ระเบียบการแข่งขันเกมซูโดกุ (SUDOKU  GAME)

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. ประเภทของการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1.1 ระดับประถมศึกษา
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. วิธีการจัดการแข่งขัน
3.1 สถานศึกษาต่างๆ ส่งผู้เข้าแข่งขันได้ระดับชั้นละไม่เกิน 4 คน
3.2 รอบแรกจะให้ผู้เข้าแข่งขันเล่นเกมซูโดกุ จำนวน 3 ชุด แยกเป็นระดับ ง่าย ง่ายปานกลาง และปานกลาง ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อตัดให้เหลือผู้เข้ารอบไม่เกิน 60 คน
3.3 รอบสองจะให้ผู้เข้าแข่งขันเล่นเกมซูโดกุ จำนวน 4 ชุด แยกเป็นระดับปานกลาง ค่อนข้างยาก ยาก และยากมากๆ ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อคัดให้เหลือผู้เข้ารอบไม่เกิน 20 คน
3.4 รอบชิงชนะเลิศให้ผู้เข้าแข่งขันเล่นเกมซูโดกุ จำนวน 4 ชุด แยกเป็นระดับปานกลาง ยาก ยากมาก และยากที่สุด เพื่อหาผู้ชนะอันดับที่ 1 , 2 และ 3 กรณีมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้นั้นครองอันดับร่วมกัน

4. รางวัลการแข่งขัน ทั้ง 3 ระดับ
4.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับใบรับรองการแข่งขัน

5. กำหนดการและสถานที่การแข่งขัน
ระดับชั้นประถมศึกษา แข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันวันที่ 18 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดำเนินการแข่งขัน
สถานที่ : ห้องสัตตบงกช ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6. การส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัคร ในนามหัวหน้าสถานศึกษา พิมพ์ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นเรียน และชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) ไปยัง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ. สกลนคร 47000 หรือส่งมาที่ e-mail: wanlapa.snru@gmail.com หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 สิงหาคม 2561 (ยึดตามไปรษณีย์ต้นทาง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0 4297 0030 โทรสาร 0 4297 0029 หรือจากเว็บไซต์ http://sci.snru.ac.th

หมายเหตุหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ ทานะขันธ์ (ประธานจัดกิจกรรม) โทร 0812605927