การประกวดร้องเพลง

เผยเเพร่เมื่อ

การประกวดร้องเพลง 

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาหรือระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 10-15 ปี
1.2 มีความกล้าแสดงออก มีความสามารถในการร้องเพลง

2. หลักเกณฑ์การประกวด
– การประกวดใช้เพลงไทย (เพลงไทยสากล หรือไทยลูกทุ่ง)
– เพลงที่ใช้ในการประกวด 1 เพลง ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี เช่น
ขอใจแลกเบอร์โทร เป็นต้น
– ขับร้องประเภทเดี่ยว (ร้องคนเดียว)
– ผู้เข้าประกวดต้องนำซาวน์ดนตรีมาเอง หรือ ติดต่อฝ่ายเทคนิค เมื่อรายงานตัว
– ผู้เข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงเพลงที่ระบุในใบสมัครได้
– ไม่อนุญาตให้ดูเนื้อเพลงขณะร้องประกวด
– การแต่งกายรอบคัดเลือก ชุดนักเรียนตามสถาบันของตนเอง
– ผู้ประกวดจะต้องร้องเพลงที่มีคีย์ตรงกับเพศของตนเอง ห้ามดัดเสียงร้อง
– การประกวดไม่แยกประเภทชายหญิง
– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
3. กำหนดการประกวด

3.1 ส่งใบสมัครได้ที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 หรือ แฟกซ์ 042 970 030 หรือ e-mail : katin@snru.ac.th
3.2 ปิดรับสมัครในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
3.3 ประกวดวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ เวทีหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
08.00 น. ผู้ประกวดรายงานตัว เช็คเสียงดนตรีที่ใช้ในการประกวด
09.00 น. เริ่มการประกวด

4. เกณฑ์การตัดสินการประกวด
– น้ำเสียง / ทำนอง / จังหวะ 30 คะแนน
– เทคนิค/ ความยากง่ายของบทเพลง / ความกลมกลืน/ เหมาะสม 30 คะแนน
– บุคลิกท่าทาง การแสดงออก การดึงดูดผู้ชม 20 คะแนน
– การแต่งกาย สวยงามตามบทเพลง 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

5. รางวัลการประกวด
ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ชมเชย 1 เกียรติบัตร
ชมเชย 2 เกียรติบัตร
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับใบรับรองการแข่งขัน

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม อาจารย์ศุภกร อาจหาญ ประธานจัดการแข่งขัน โทร 0924253655