การประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริกระดับอาเซียน

เผยเเพร่เมื่อ

การประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ประจำปี 2561

Thermoelectric Invention Fair 2018 (TIF 2018)

วันที่ 1  สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกณฑ์การประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก

ระดับชั้นการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก
ระดับชั้นการการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ 1) ระดับมัธยมศึกษาและ 2) ระดับอุดมศึกษา โดยแต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียนจำนวนไม่เกิน 3 คนและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 คนซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
เงื่อนไขการส่งผลงาน
1) การแข่งขันการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก เป็นของนักเรียนหรือนักศึกษา
2) ไม่เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อื่นถ้าเป็นนวัตกรรมที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดต้องมีการระบุแหล่งที่มาของนวัตกรรมเดิม
3) ข้อมูลและรูปภาพที่นำมาประกอบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจนในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆคณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4) ไม่เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ตรวจพบว่านวัตกรรมใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันหรือยกเลิกรางวัล
2. รางวัลระดับชาติหมายถึงรางวัลซึ่งได้รับจากงานประกวดที่มีหรือที่จัดโดยองค์กรของรัฐเช่น กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งที่จัดโดยสมาคมต่างๆที่ เปิดรับสมัครโครงงานจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

รายละเอียดการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก
ทีมที่ประสงค์จะส่งนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริกเข้าประกวด จะต้องส่งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
 ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก(หน้าที่8)
 ข้อเสนอนวัตกรรมการประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก(หน้าที่9) ประกอบไปด้วย
1. ชื่อนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก
2. ผู้จัดทำนวัตกรรม
3. รายชื่อครูที่ปรึกษา
4. ที่มาและความสำคัญของการทำโครงงาน
5. วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
6. หลักการหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำนวัตกรรม
7. การออกแบบนวัตกรรมโครงงาน แบ่งออกเป็น
7.1 ภาพร่างหรือแผนผังแสดงลักษณะของนวัตกรรม
7.2 อธิบายการทำงานของนวัตกรรม
8. จุดเด่นหรือความคิดสร้างสรรค์
9. ประโยชน์และแนวทางการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้

ขั้นตอนการทำนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก
การทำนวัตกรรมการประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก เป็นการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนบนพื้นฐานของกระบวนการออกแบบ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทำนวัตกรรม
รายละเอียดในขั้นตอนการทำนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก เป็นดังนี้
1. ระบุปัญหา (Problem Identification)
ทำความเข้าใจปัญหาที่ต้องการแก้ไข วิเคราะห์ปัญหาโดยหาเงื่อนไขหรือข้อจำกัดของสถานการณ์นั้นเพื่อกำหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการในการแก้ปัญหา
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related Information Search)
ตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ถึงข้อดีและข้อจำกัดในการทำนวัตกรรม โดยการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design)
เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบนวัตกรรมหรือวิธีการในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงทรัพยากร ข้อจำกัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่กำหนด
4. วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development)
เป็นการกำหนดลำดับขั้นตอนของการสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการ แล้วลงมือสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนาวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาจากนวัตกรรม (Testing, Evaluation and Design Improvement)
เป็นการทดสอบและประเมินการใช้งานของนวัตกรรมหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด
6. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาจากนวัตกรรม (Presentation)
เป็นการนำเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาของการสร้างนวัตกรรมหรือการพัฒนาวิธีการ ให้ผู้อื่นเข้าใจและได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป

การแสดงผลงาน
-การแสดงผลงานด้วยแผ่นนำเสนอนวัตกรรม
แผ่นนำเสนอโครงงานเป็นกระดาษไวนิลหรืออื่นๆขนาดA0หรือประมาณ80 x 120 cm2จำนวน 1 แผ่นและควรมีข้อความเนื้อหาประกอบแผ่นนำเสนอโครงงานที่สำคัญดังนี้
1) ชื่อโรงเรียน
2) ชื่อนวัตกรรม
3) ชื่อผู้ทำนวัตกรรม
4) ชื่อครูที่ปรึกษา
5) บทคัดย่อ
6) วัตถุประสงค์ของโครงงาน
7) สรุปแนวคิดที่ใช้ในการทำนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก(ผังหรือตาราง)
8) วิธีการทำงานของนวัตกรรม
9) สรุปผลการดำเนินงาน
– นวัตกรรมที่สร้างต้องสามารถทำงานได้จริง ในกรณีที่นวัตกรรมเป็นแบบจำลอง ต้องสามารถแสดงการทำงานและสามารถอธิบายถึงมาตราส่วนเพื่อการพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้งานจริงได้ โดยไม่กำหนดขนาดของนวัตกรรม
– นำเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 15 นาที แบ่งเป็นนำเสนอไม่เกิน 10 นาที และตอบข้อซักถามประมาณ 5 นาที
– คณะกรรมการประกอบไปด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยหรือนักวิชาการ จำนวน 5 คน
– คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดของแต่ละระดับชั้นเพื่อรับรางวัลตามที่กำหนด หากทีมใดมีคะแนนรวมเท่ากันให้ยึดถือคำตัดสินของคณะกรรมการผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การให้คะแนน
การประกวดนวัตกรรม คณะกรรมการจะใช้เกณฑ์พิจารณาการให้คะแนนตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. ผลลัพธ์ของนวัตกรรม 25 คะแนน 1.1 นวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาได้ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไข 10 คะแนน
1.2 นวัตกรรมสามารถทดสอบการทำงานซ้ำได้ 5 คะแนน
1.3 นวัตกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
หรือมีประโยชน์ในวงกว้าง 10 คะแนน
2. กระบวนการออกแบบและการทำงาน 25 คะแนน
2.1 มีการทำงานตามกระบวนการออกแบบครบถ้วน 10 คะแนน
2.2 มีการทำงานตามกระบวนการออกแบบแต่ละขั้นได้ถูกต้องและมีคุณภาพ 15คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน 3.1นวัตกรรมหรือวิธีการมีความแปลกใหม่ 10 คะแนน
3.2 นวัตกรรมมีความปลอดภัย มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 5 คะแนน
3.3 กระบวนการสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน
4. การนำเสนอ 25 คะแนน
4.1 นำเสนอได้เป็นลำดับขั้นตอนน่าสนใจและเข้าใจง่าย 5คะแนน
4.2 ตอบคำถามได้เป็นเหตุเป็นผล ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ชัดเจน กระชับ ได้ใจความ 5คะแนน
4.3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม 5 คะแนน
4.4 การนำเสนอผลงานตามเวลาที่กำหนด 5 คะแนน
4.5 แผ่นนำเสนอโครงงานออกแบบได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย 5คะแนน

เกณฑ์การให้รางวัลและเงินรางวัล
คะแนนระหว่างร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนระหว่างร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนระหว่างร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
รางวัลชมเชย (จำนวนรางวัลและระดับคะแนนอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)
-ทีมที่ผ่านเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับชั้นที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
-ทีมที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-ทีมที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-ทีมที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

การรับสมัคร
ส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) มายัง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 หรือส่งมาที่ e-mail: w_hussakorn@hotmail.com
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 29 กรกฎาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร โทร 099-474-6269