การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ

ระเบียบการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

          ————————————————————————————————————-  

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. เงื่อนไขในการแข่งขัน
แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ โรงเรียนละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน

3. เกณฑ์การตัดสิน
3.1 ทดสอบความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ทางด้านเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยให้นักเรียนทำการศึกษาปัญหาตามหัวข้อที่กำหนดให้และลงมือปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาที่กำหนดให้ พร้อมทั้งเขียนรายงานแสดงผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง โดย ใช้เวลาในการแข่งขันฐานละ 50 นาที
3.2 การตัดสินเป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการ โดยพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นข้อยุติ
4. รางวัลการแข่งขัน
4.1 ระดับเหรียญทอง
4.2 ระดับเหรียญเงิน
4.3 ระดับเหรียญทองแดง
* ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับใบรับรองการแข่งขัน

5. กำหนดการแข่งขัน
แข่งขันวันที่ 7 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 08.50 น. ประชุมรับฟังคำชี้แจง
เวลา 09.00 – 12.00 น. ดำเนินการแข่งขัน
สถานที่แข่งขัน อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์

6. การสมัคร
ส่งใบสมัคร ในนามหัวหน้าสถานศึกษาลงชื่อ และตำแหน่งให้ชัดเจน และพิมพ์ ชื่อ – สกุล ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) โดยส่งใบสมัครไปยัง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ. สกลนคร 47000 หรือส่งมาที่ e-mail: katin@snru.ac.thหมดเขตรับสมัคร วันที่ 3 สิงหาคม 2561 (ยึดตามไปรษณีย์ต้นทาง) ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน โทร.09 4145 2896 หรือสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0 4297 0030 โทรสาร 0 4297 0029 หรือจากเว็บไซต์
http ://sci.snru.ac.th

หมายเหตุ จะไม่อนุญาตให้มาสมัครในวันลงทะเบียน การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์