การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ

ระเบียบการรับสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด
เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ระเบียบการประกวด
2.1 สถานศึกษาสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ระดับละ 2 ทีม ทีมละ ไม่เกิน 3 คน
2.2 กิจกรรม แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.3 เงื่อนไขการส่งโครงงานเข้าประกวด
2.3.1 สถานศึกษาสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกินระดับละ 2 โครงงาน
ทุกโครงงานต้องส่งในนามของโรงเรียนและเป็นโครงงานที่ไม่ได้คัดลอกเลียนแบบผู้อื่น
2.3.2 แต่ละโครงงานจะต้องทำโดยนักเรียนไม่เกิน 3 คน ทุกคนจะต้องยังคงศึกษาอยู่ในระดับ
ที่ส่งโครงงานเข้ากิจกรรมและมีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 คน เป็นโครงงานที่นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มทำจนถึงการจัดแสดง และการรายงานประกอบ
2.3.3 โครงงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน ถ้าพบว่าเคยเข้าร่วม
ประกวดจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมประกวด
2.3.4 ทุกโครงงานที่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องส่งใบสมัครเข้าแข่งขันบทคัดย่อและ
รายงานผลการทำโครงงาน จำนวน 10 ชุด ถึง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ. สกลนคร 47000
โทร. 042-970030 โทรสาร 042-970029 ภายในวันที่ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
(กรณีเอกสารไม่ครบคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม)
2.3.5 ทุกโครงงานต้องจัดแสดงด้วยตัวนักเรียนเท่านั้น โดยจัดทำคำอธิบายต่าง ๆ
รวมทั้งชื่อโรงเรียน ชื่อโครงงาน ระดับที่เข้าประกวด ผู้ทำโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาติดบนแผงแสดงโครงงานตามรูปแบบการจัดแสดงโครงงาน
2.3.6 ทุกโครงงานต้องแสดงอุปกรณ์ ตัวอย่างชิ้นงานและภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการ
จัดแสดง และมีนักเรียนผู้ทำโครงงานให้คำอธิบาย ทุกโครงงานต้องลงทะเบียนและจัดแสดงบริเวณที่
จัดงาน จนถึงประกาศผลการตัดสิน ทุกโครงงานต้องแสดงข้อมูลที่เป็นจริง ไม่แสดงข้อมูลที่เป็นเท็จ และสาธิต
การทดลองให้เห็นได้จริง
2.3.7 โครงงานใดไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข คณะกรรมการยินดีให้จัดแสดงได้แต่
จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสินการประกวด

3. เกณฑ์การตัดสิน
3.1 การตัดสินผลการประกวดโครงงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3.1.1 การเขียนรายงาน 20 คะแนน
3.1.2 การจัดแสดงโครงงาน 30 คะแนน
3.1.3 การอภิปรายปากเปล่าและตอบคำถาม 50 คะแนน

3.2 การตัดสินเป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการ โดยพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินและ
ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นข้อยุติ

4. รางวัลการประกวดโครงงาน
4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.1.1 ระดับเหรียญทอง
4.1.2 ระดับเหรียญเงิน
4.1.3 ระดับเหรียญทองแดง
*ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับใบรับรองการแข่งขัน

5. วันเวลา และสถานที่แข่งขัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันในวันที่ 16 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน บริเวณหน้าหอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เวลา 08.30 – 10.00 น. จัดแสดงโครงงาน
เวลา 10.00 – 14.00 น. อภิปรายปากเปล่า
สถานที่แข่งขัน หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน บริเวณหน้าหอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เวลา 08.30 – 10.00 น. จัดแสดงโครงงาน
เวลา 10.00 – 14.00 น. อภิปรายปากเปล่า
สถานที่แข่งขัน หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6. การสมัคร
ส่งใบสมัคร ในนามหัวหน้าสถานศึกษา พิมพ์ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นเรียน
และชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) ไปยัง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ. สกลนคร 47000 หรือส่งมาที่ e-mail: katin3992@gmail.com หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 สิงหาคม 2561(ยึดตามไปรษณีย์ต้นทาง ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2561ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0 4297 0030
โทรสาร 0 4297 0029 หรือจากเว็บไซต์ http://sci.snru.ac.th

หมายเหตุ จะไม่อนุญาตให้เข้ามาสมัครในวันลงทะเบียนการประกวดโครงงาน