การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เผยเเพร่เมื่อ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


 

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบันที่เน้นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อขับเคลื่อนประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 คอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พิจารณาเห็นว่าการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นอีกกิจรรมหนึ่งที่สนับสนุนและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ ได้ฝึกการใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดทำโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อใช้แก้ปัญหาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาของเยาวชน
2.2 เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ จำนวนโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ทำเข้าร่วมประกวด
3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนมัธยมศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

4. วิธีดำเนินการ
4.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา
4.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
4.3 คณะกรรมการดำเนินการ ดำเนินการประกวดโดยให้แต่ละโรงเรียนส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงงานและรายงานผลโครงงานมาเพื่อพิจารณาคัดเลือกในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561
และประกาศผลการคัดเลือกเพื่อนำเสนอโครงงาน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ http://sci.snru.ac.th/comproject โดยขั้นตอนการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ส่งใบสมัครโครงงานซึ่งมีผู้จัดทำไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 ท่าน ต่อโครงการ พร้อมส่ง
1) รูปเล่มรายงาน 3 เล่ม ส่งมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
2) อัพโหลดไฟล์ข้อมูลทางเว็บไซต์การสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF
4.4 นักเรียนเจ้าของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือก นำโครงงานมาติดตั้งเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน และจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องโถง อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามรูปแบบการแสดงโครงงานที่กำหนด โดยพร้อมนำเสนอด้วยวาจาต่อคณะกรรมการไม่เกินโครงงานละ 10 นาทีตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

– คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้และปลั๊กไฟ ให้ทีมละ 1 ชุด
– ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง
– อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้ามาช่วยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ ในช่วงเวลา
07.30 – 08.30 น.

5. ประเภทโครงงาน
5.1 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
หรือด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
5.2 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดด้านคอมพิวเตอร์มีการดำเนินการเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบใหม่ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียต่างๆ การสำรวจข้อมูล หรือการพิสูจน์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของคณะกรรมการ

6. วัน เวลาและสถานที่จัดแสดงการนำเสนอโครงงาน
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องโถง อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7. รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร
หมายเหตุ 1. ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอโครงงาน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สามารถนำหลักฐานยื่น Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8. เกณฑ์การตัดสิน
รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน 100 คะแนน
1. ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงงาน 25
2. ด้านกระบวนการพัฒนาโครงงาน 25
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 20
4. ด้านประโยชน์ใช้งาน 30
รอบการนำเสนอผลงาน 100 คะแนน
1. ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงงาน 20
2. ด้านกระบวนการพัฒนาโครงงาน 20
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 20
4. ด้านประโยชน์ใช้งาน 20
5. ด้านการนำเสนอและตอบคำถาม 20
การตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากคะแนนทั้ง 2 รอบ

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม ประธานจัดกิจกรรม
โทร.081-8438826