การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ

ระเบียบการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

SNRU Computer Programming Contest 2018

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1.2 แข่งขันเป็นทีม โดยแต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนเดียวกัน จำนวน 2 คน โดยมีอาจารย์ที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมทีม
1.3 สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม

2. เงื่อนไขและกติกาการแข่งขัน
2.1 เขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหา มีโจทย์ 9 ข้อ
2.2 เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง (180 นาที) ติดต่อกัน
2.3 ใช้ภาษา C, C++ หรือ Java เป็นภาษาโปรแกรม
2.4 ทีมเข้าแข่งขันเลือกทำโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้
2.5 การแข่งขันจะใช้โปรแกรม PC2 ในการควบคุมการแข่งขัน
2.6 ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ (Login) ผ่านโปรแกรม PC2 ตลอดระยะเวลาการแข่งขันด้วยชื่อผู้ใช้งานที่แจกให้แต่ละทีมเท่านั้น หากพบความพยายามในการเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานอื่นจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
2.7 การส่งโปรแกรมเพื่อรับการตรวจแต่ละครั้งจะเรียกว่า Run โดยเมื่อส่งไปแล้วระบบจะตรวจและแจ้งว่าโปรแกรมดังกล่าวสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ (Yes/No)
2.8 ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับผลการตรวจ (Judge’s Response – Yes/No) ตามปกติตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
2.9 หากผู้เข้าแข่งขันพบความผิดปกติในโจทย์แข่งขัน ให้สอบถามผ่านทางระบบ Clarification Request ของ PC2
2.10 ในระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าชม Live Scoreboard แจ้งอันดับของทีมได้ผ่านขั้นตอนที่จะระบุในห้องแข่งขันและ จะมีการแสดง Live Scoreboard ไปยังห้องรับรองผู้ควบคุมทีมด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำการปิดระบบ Live Scoreboard ก่อนหมดเวลาการแข่งขัน 30 นาที
2.11 อนุญาตให้นำหนังสือ (คู่มือ ตำรา หรือ อื่นๆ) เข้าได้ทีมละ ไม่เกิน 3 เล่ม และเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบกระดาษไม่เกิน 100 แผ่น
2.12 ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสาร และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์, เครื่องคิดเลข, เครื่องเล่น MP3, flash drive, CD, iPod, …)
2.13 ระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้สื่อสารกับทีมอื่นๆ หรือโค้ช (ผู้ควบคุมทีม) ไม่ว่าวิธีการใดๆ
2.14 ในระหว่างการแข่งขันสมาชิกในทีมอาจขออนุญาตกรรมการประจำห้องไปห้องน้ำหรือผ่อนคลาย ภายนอกห้องแข่งขันในขอบเขตที่กำหนดไว้ และมี staff คอยเฝ้าติดตามแต่ละครั้งไม่เกิน 15 นาที
2.15 ห้ามส่งเสียงดังเกินควรหรือทำการอื่นใดที่เป็นการรบกวนทีมอื่นๆ2.16 ไม่อนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ต หรือ พยายามติดต่อใช้อินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการใด
2.17 ทีมที่ไม่เคารพกฎกติกาหรือส่อแววทุจริตจะถูกกรรมการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันได้ทุกเมื่อ
2.18 หากมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาทีหลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน
2.19 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ในการตัดสินเป็นกรณีไป และการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด

3. เกณฑ์การตัดสิน
3.1 การเรียงอันดับของทีมนับจากจำนวนโจทย์ที่ทำได้ (Problem Solved) เป็นหลัก
3.2 ถ้ามีทีมที่ทำได้จำนวนโจทย์เท่ากัน ให้เรียงตามเวลา (Total Time) จากน้อยไปมาก Total Time คือ ผลรวมของเวลา (จำนวนนาที นับจากจุดเริ่มต้นการแข่งขัน) ที่ใช้ทำโจทย์ในแต่ละข้อ โดยจะพิจารณาเฉพาะข้อที่ทำได้ถูกต้อง โดยเลือกเอาเวลาที่ใช้แก้ปัญหาโจทย์ได้เป็นครั้งแรกของข้อนั้นๆ (First Accepted Run) รวมกับเวลาที่เกิดจากการส่งโปรแกรมคำตอบ (Run) ที่ทำงานไม่ถูกต้องของข้อนั้นๆ จะถูกเพิ่มเวลา (Penalty) เป็น 20 นาทีต่อครั้ง เวลาของโจทย์ของข้อที่ยังไม่ถูกต้องจะไม่นำไปคิดในเวลารวม
3.3 หากมีตั้งแต่สองทีมขึ้นไปที่มีจำนวนข้อ Problem Solved และ Total Time เท่ากันพอดี ให้พิจารณาจากเวลาของข้อสุดท้ายที่ทีมนั้นๆ ทำได้ โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่เกิดจาก Penalty ของข้อนั้น ใครทำได้ก่อนเป็นผู้ชนะ หากเท่ากันอีกจึงพิจารณาข้อก่อนหน้าตามลำดับ

4 กำหนดการแข่งขัน
4.1 รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 1 มิถุนายน 2560 – 10 สิงหาคม 2561
4.2 อบรมการเขียนโปรแกรม (C/C++, JAVA) 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
4.3 อบรมการใช้เครื่องมือและทดสอบระบบ (PC2 ) 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00- 09.30 น.
4.4 วันที่ทำการแข่งขัน 18 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-13.00 น.
4.5 สถานที่แข่งขัน ห้อง 735-736 อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ซอฟต์แวร์และสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
5.1 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อ 1 ทีม
5.2 ระบบปฏิบัติการ Windows 10
5.3 ซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนโปรแกรม Dev-C++, Notepad ++ หรือ Eclipse สามารถดาว์นโหลดได้ที่
Dev-C++: https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/?source=typ_redirect
Notepad Pro: https://notepad-plus-plus.org/download/v6.5.4.html
Eclipse: https://www.eclipse.org/downloads/eclipse-packages/
Java SE Development Kit 8:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

6. รางวัลการแข่งขัน
6.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
6.4 รางวัลชมเชย เกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล
หมายเหตุ ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบรับรองการแข่งขัน

7. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ส่งใบสมัคร ในนามหัวหน้าสถานศึกษา พิมพ์ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น และชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมให้ชัดเจน
(ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) มายัง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 หรืออีเมล์ email: chaiyanan@snru.ac.th หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 สิงหาคม 2561 (ยึดตามไปรษณีย์ต้นทาง) ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 0 4297 0030 โทรสาร 0 4297 0029 หรือจากเว็บไซต์ http://sci.snru.ac.th
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ email: chaiyanan@snru.ac.th
โทร 08-8567-7827