การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

เผยเเพร่เมื่อ

ระเบียบการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
—————————————————

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1.1 ผู้สมัครสามารถสมัครเป็นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
1) กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเหตุ:โดยไม่จำกัดจำนวนทีมที่ส่งในการแข่งขันในแต่ละโรงเรียน

2. เงื่อนไขของการแข่งขัน
รายละเอียดการส่งผลงาน
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ โดยประยุกต์ใช้หลักการใช้ซ้ำ (Reuse) หมายถึง การนำ
ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านช่วงของการนำไปใช้เรียบร้อย และพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงของการทำลาย
นำกลับมาใช้ใหม่ ภายใต้หลักเกณฑ์ “จุดประกายความคิด พัฒนาสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้”โดยมีเงื่อนไขดังนี้
2.1 ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น
2.2 สิ่งประดิษฐ์ต้องทำมาจากวัสดุเหลือใช้ อาทิ พลาสติก แก้ว กระดาษ เป็นต้น และต้องไม่เป็นวัสดุ
อันตราย
2.3 เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นต้นแบบ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2.4 ต้องนำวัสดุมาประดิษฐ์ ณ สถานที่จัดงานเท่านั้น เวลาในการประดิษฐ์ผลงาน ทีมละ 2.30 ชั่วโมง
2.5 วัสดุที่นำมาใช้ต้องไม่ผ่านการดัดแปลงมาก่อนเวลาการแข่งขัน
2.6 คณะกรรมการจัดการประกวด จะจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ ดังนี้
– กรรไกร และคัดเตอร์
– ดินสอ ปากกา ยางลบ กาวลาเท็กซ์ ไม้บรรทัด
หมายเหตุ : อุปกรณ์อย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ ทีมที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเองในวันที่ทำการแข่งขัน
2.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3. เกณฑ์การตัดสิน
รายการประเมิน คะแนน
1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 40
1.1 ความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นทางแนวคิด 15
1.2 ความยากง่ายในการประดิษฐ์ 10
1.3 ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 15
2) ความสวยงาม 30
2.1 ความประณีตในการผลิตผลงาน 20
2.2 ความสมดุลได้สัดส่วนของผลงาน 10
3) การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 15
4) การนำเสนอผลงาน และตอบคำถาม (15 นาที) 15
คะแนนรวม 100

4. รางวัลแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดจะได้รับใบรับรอง

5. กำหนดการและสถานที่การแข่งขัน
การแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันวันที่ 17 สิงหาคม 2561
08.00 – 08.45 น ลงทะเบียน
09.00 – 11.30 น ดำเนินการแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์
12.30 – 15.00 น นำเสนอผลงาน
15.00 – 16.00 น ประกาศผลรางวัลและรับรางวัล
สถานที่ : หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6. การรับสมัคร
ส่งใบสมัคร ในนามหัวหน้าสถานศึกษา พิมพ์ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น และชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) มายัง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 หรืออีเมล์ envi.snru2557@gmail.com
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 สิงหาคม 2561 (ยึดตามไปรษณีย์ต้นทาง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 4297 0030 โทรสาร 0 4297 0029 หรือจากเว็บไซต์ http://sci.snru.ac.th

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ทรงพล ประโยชน์มี โทร 08 6639 9321