การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ

ระเบียบการประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1.1 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6)
1.2 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
2. เงื่อนไขการแข่งขัน
2.1 วาดภาพในหัวข้อ
“…หัวข้อการประกวดวาดภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จะประกาศให้ทราบเมื่อเริ่มการแข่งขัน…”
2.2 สถานศึกษาสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด ระดับชั้นละ 1 คน เท่านั้น
2.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์
2.3.1 ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ คือกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด 45×50 ซม.
ที่มีตราประทับของคณะกรรมการฯ
2.3.2 ส่วนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการวาดภาพอื่นๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมการประกวดทั้ง 2 ระดับจัดเตรียม
มาเอง
2.3.3 ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันนำแบบหรือต้นฉบับมาดูในระหว่างการแข่งขัน
2.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดประเภทสีที่ใช้สามารถเลือกใช้สีได้ตามความถนัดของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
3. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ (รวม 100 คะแนน)
3.1 เนื้อหา (30 คะแนน)
– มีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดที่กำหนด และสื่อออกมาอย่างสร้างสรรค์ 30 คะแนน
3.2 ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (30 คะแนน)
– ผลงานมีความแปลกใหม่ 10 คะแนน
– ผลงานเป็นความคิดของตนเอง 10 คะแนน
– ผลงานมีการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของช่วงชั้นอายุอย่างเสรี 10 คะแนน
3.3 การจัดภาพ/ความละเอียดประณีตสวยงาม (40 คะแนน)
– ความมีเอกภาพขององค์ประกอบศิลป์ 20 คะแนน
– ความประณีต/สวยงาม 10 คะแนน
– ทักษะฝีมือ/เทคนิคการใช้สี 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน
*คณะกรรมการจะไม่พิจารณาชิ้นงานที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. รางวัลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาต้อนต้น
รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลละ 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
*ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดจะได้รับใบรับรอง

5. การรับสมัคร
นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสามารถส่งใบสมัครได้ดังนี้
5.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพต้องกรอกใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) และส่งใบสมัครในนามหัวหน้าสถานศึกษา เท่านั้น
5.2 ช่องทางส่งใบสมัคร มีดังนี้
5.2.1 สมัครด้วยตนเองที่นางกฐิน จันทร์ทิบุตร สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:30 น.
5.2.2 สมัครทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โดยวงเล็บมุมซองว่าประกวดวาดภาพ (ยึดตามไปรษณีย์ต้นทาง)
5.2.3 สมัครทางอีเมล์ sciencedrawingcontest_snru@outlook.co.th
5.2.4 สมัครทางโทรสาร 0 4297 0029 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:30 น.
5.3 สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
5.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ http//sci.snru.ac.th
และรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

6.ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่
– สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ 0 4297 0030
– นางกฐิน จันทร์ทิบุตร โทรศัพท์ 084-391-1314 (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)
– นายอรุณ วงศ์จิรัฐิติ โทรศัพท์ 091-060-1997 (ประธานกรรมการ)
– นางสุวภา ยศตะโคตร โทรศัพท์ 087-945-9498 (กรรมการและเลขานุการ)

7. วัน เวลา และสถานที่ แข่งขันประกวดวาดภาพ
– กำหนดการแข่งขันประกวดวาดภาพ ทั้ง 2 ระดับ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น.
ณ ห้อง 13209 อาคาร 13 ชั้น 2
– ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมารายงานตัวด้วยตนเองพร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม ณ ห้อง 13209 อาคาร 13 ชั้น 2
ตั้งแต่เวลา 08:00 – 08:45 น. หากมารายงานตัวหลังจากเวลาที่กำหนดให้กรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด

8. การมอบรางวัล
กำหนดมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลาประมาณ 14.00 น.
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

9. การรับคืนผลงานผลงานที่ได้รับรางวัลต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมถึงอนุญาตให้นำผลงานเหล่านั้นเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถขอรับผลงานคืนที่กองอำนวยการจัดงาน หรือติดต่อรับที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากไม่มาติดต่อรับให้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของกองการประกวดในการนำไปใช้ประโยชน์หรือมอบให้หน่วยงานเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

**หมายเหตุ
– คำตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นสิ้นสุดและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามสมควร