การแข่งขันประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกระดับอาเซียน

เผยเเพร่เมื่อ

ระเบียบการแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

—————————————————

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขั
1 ทีมจะมี ครู/อาจารย์จำนวน 1 คน ต่อนักเรียน/นักศึกษาจำนวน 2 คน โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการประดิษฐ์และทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี 2561 มาแล้วเท่านั้น
2. เงื่อนไขของการแข่งขัน
2.1 การแข่งขันแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
2.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่นำอุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้นเข้าบริเวณการแข่งขัน
2.3 ผู้แข่งขัน 1 ทีม ประกอบด้วย ครู/อาจารย์จำนวน 1 คน และ นักเรียน/นักศึกษาจำนวน 2 คน
3. เกณฑ์การตัดสิน
ทีมที่ได้ผลการวัดกำลังไฟฟ้าสูงสุดอันดับที่ 1 – 5 จะได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ตามลำดับ
4. รางวัลแข่งขัน
ชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5. กำหนดการและสถานที่การแข่งขัน
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สถานที่แข่งขันหอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
08.00 – 09.00 น. ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
09.30 – 10.30 น. เริ่มการแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
14.30 น. ประกาศผลการแข่งขัน
15.00 น. พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร
6. การรับสมัคร
ส่งใบสมัคร ในนามหัวหน้าสถานศึกษา พิมพ์ชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นเรียน และชื่อ
อาจารย์ผู้ควบคุม ให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) ไปยังศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ. สกลนคร 47000
หรือส่งมาที่ e-mail: namhongsa@snru.ac.th หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(ยึดตามไปรษณีย์ต้นทาง)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 0 4274 4310 โทรสาร0 4274 4310 หรือจากเว็บไซต์ http://ceae.snru.ac.th

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน (ประธานจัดกิจกรรม)
โทร 09 5542 2995