การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561

ณ อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบันที่เน้นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 คอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พิจารณาเห็นว่าการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นอีกกิจรรมหนึ่งที่สนับสนุนและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ ได้ฝึกการใช้ทักษะ กระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดทำโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป


วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาของเยาวชน

- เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน


วิธีดำเนินการ

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

- คณะกรรมการดำเนินการ ดำเนินการประกวดโดยให้แต่ละโรงเรียนส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงงานและรายงานผลโครงงานมาเพื่อพิจารณาคัดเลือกในระหว่างวันที่ วันที่ 15 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2561 * และประกาศผลการคัดเลือกเพื่อนำเสนอโครงงาน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 * ผ่านเว็บไซต์ http://sci.snru.ac.th/comproject โดยขั้นตอนการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ให้แต่ละโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งใบสมัครโครงงานซึ่งมีผู้จัดทำไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 ท่าน พร้อมส่ง

1) รูปเล่มรายงาน 3 เล่ม ส่งมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

2) อัพโหลดไฟล์ข้อมูลทางเว็บไซต์การสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF

- นักเรียนเจ้าของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือก นำโครงงานมาติดตั้งเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน และจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมจามจุรี 2 ตามรูปแบบการแสดงโครงงานที่กำหนด โดยพร้อมนำเสนอด้วยวาจาต่อคณะกรรมการไม่เกินโครงงานละ 10 นาทีตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

* คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้และปลั๊กไฟ ให้ทีมละ 1 ชุด

* ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง

* อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้ามาช่วยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ ในช่วงเวลา 07.30 - 08.30 น.


ประเภทโครงงาน

- โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือด้านการสื่อสาร

- โครงงานที่ส่งเข้าประกวดด้านคอมพิวเตอร์มีการดำเนินการเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบ ใหม่ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียต่างๆ การสำรวจข้อมูล หรือการพิสูจน์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของคณะกรรมการ


สถานที่จัดแสดงการนำเสนอโครงงาน

- วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องโถง อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย เกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

* หมายเหตุ ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เกณฑ์การตัดสิน

รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน 100 คะแนน
1. ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงงาน 25
2. ด้านกระบวนการพัฒนาโครงงาน 25
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 20
4. ด้านประโยชน์ใช้งาน 30

รอบการนำเสนอผลงาน 100 คะแนน
1. ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงงาน 20
2. ด้านกระบวนการพัฒนาโครงงาน 20
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 20
4. ด้านประโยชน์ใช้งาน 20
5. ด้านการนำเสนอและตอบคำถาม 20

วันที่สำคัญ

ส่งหัวข้อโครงงาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 – 6 สิงหาคม 2561 * ใหม่

ประกาศหัวข้อโครงงานที่ผ่านการพิจารณา

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 * ใหม่

นำเสนอโครงงาน

วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม 0818438826 ,ระบบลงทะเบียน นายอัครชัย ใจตรง 082-8872238

สำนักงานคณบดี อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

โทร. 0 4297 0030 โทรสาร 0 4297 0029

เว็บไซต์ http://sci.snru.ac.th

Top