การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบันที่เน้นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 คอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พิจารณาเห็นว่าการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นอีกกิจรรมหนึ่งที่สนับสนุนและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ ได้ฝึกการใช้ทักษะ กระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดทำโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป


วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาของเยาวชน

- เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน


วิธีดำเนินการ

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

- คณะกรรมการดำเนินการ ดำเนินการประกวดโดยให้แต่ละโรงเรียนส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงงานและรายงานผลโครงงานมาเพื่อพิจารณาคัดเลือกในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2560 และประกาศผลการคัดเลือกเพื่อนำเสนอโครงงาน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ http://sci.snru.ac.th/comproject โดยขั้นตอนการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ให้แต่ละโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งใบสมัครโครงงานซึ่งมีผู้จัดทำไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาอีก 1 ท่าน พร้อมส่ง

1) รูปเล่มรายงาน 3 เล่ม ส่งมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

2) อัพโหลดไฟล์ข้อมูลทางเว็บไซต์การสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF

- นักเรียนเจ้าของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือก นำโครงงานมาติดตั้งเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน และจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมจามจุรี 2 ตามรูปแบบการแสดงโครงงานที่กำหนด โดยพร้อมนำเสนอด้วยวาจาต่อคณะกรรมการไม่เกินโครงงานละ 10 นาทีตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

* คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้และปลั๊กไฟ ให้ทีมละ 1 ชุด

* ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง

* อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้ามาช่วยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ ในช่วงเวลา 07.30 - 08.30 น.


ประเภทโครงงาน

- โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือด้านการสื่อสาร

- โครงงานที่ส่งเข้าประกวดด้านคอมพิวเตอร์มีการดำเนินการเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบใหม่ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียต่างๆ การสำรวจข้อมูล หรือการพิสูจน์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของคณะกรรมการ


สถานที่จัดแสดงการนำเสนอโครงงาน

- วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย เกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

* หมายเหตุ ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เกณฑ์การตัดสิน

รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน 100 คะแนน
1. ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงงาน 25
2. ด้านกระบวนการพัฒนาโครงงาน 25
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 20
4. ด้านประโยชน์ใช้งาน 30

รอบการนำเสนอผลงาน 100 คะแนน
1. ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงงาน 20
2. ด้านกระบวนการพัฒนาโครงงาน 20
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 20
4. ด้านประโยชน์ใช้งาน 20
5. ด้านการนำเสนอและตอบคำถาม 20

ประกาศผลโครงการคอมพิวเตอร์ใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม 0818438826

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 0 4297 0030 โทรสาร 0 4297 0029

เว็บไซต์ http://sci.snru.ac.th

Top